Regulamin Klubu Hodowców

Na stronie karma-eminent.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Klubu Hodowców jest PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMINENT PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.

1.2. Klub Hodowców oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.

1.3. Definicje:

1.3.1. HODOWCA ? (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Klubie Hodowców.

1.3.2. KLUB HODOWCÓW ? klub hodowców organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.3.3. KODEKS CYWILNY ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.4. PRODUKT ? dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Hodowcą a Sprzedawcą.

1.3.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY ? program lojalnościowy organizowany przez Organizatora zgodnie z odrębnym regulaminem.

1.3.6. PROGRAM PARTNERSKI ? program partnerski organizowany przez Organizatora zgodnie z odrębnym regulaminem.

1.3.7. PAKIET STARTOWY ? zestaw Produktów wskazanych w załączniku numer 1 do Regulaminu.

1.3.8. REGULAMIN ? niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.

1.3.9. SKLEP INTERNETOWY ? sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklep.karma-eminent.pl.

1.3.10. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA ? PAWEŁ STATUCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMINENT PAWEŁ STATUCKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn, NIP 7771188206, REGON 300830353, adres poczty elektronicznej: biuro@karma-eminent.pl, numer telefonu: 600 504 579.

1.3.11. UMOWA SPRZEDAŻY ? umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Hodowcą, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

1.3.12. ZWIĄZEK ? organizacja zrzeszająca hodowców i miłośników psów (np. Związek Kynologiczny w Polsce lub inny właściwy związek) lub organizacja zrzeszająca hodowców i miłośników kotów (np. Polski Związek Felinologiczny lub inny właściwy związek).

2. Warunki uczestnictwa w Klubie Hodowców

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Klubie Hodowców jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

2.1.1. posiadanie statusu Hodowcy, który prowadzi hodowlę psów rodowodowych i jest zarejestrowany w organizacji kynologicznej;

2.1.2. posiadanie konta klienta w Sklepie Internetowym.

2.2. Brak spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2.1. Regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w Klubie Hodowców, a w przypadku braku ich spełnienia w trakcie uczestniczenia w Klubie Hodowców powoduje wygaśnięcie uczestnictwa od miesiąca następującego po miesiącu, w których warunki nie zostały spełnione.

2.3. Hodowca obowiązany jest przedstawić Organizatorowi kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność hodowli do Związku Kynologicznego w Polsce lub innego właściwego związku wraz z informacją o ilości zgłoszonych suk w hodowli lub Polskiego Związku Felinologicznego lub innego właściwego związku.

2.4. Przystąpienie do Klubu Hodowców: Hodowca może przystąpić do Klubu Hodowców poprzez przesłanie prośby o przystąpienie do Klubu Hodowców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl wraz z kopią aktualnego dokumentu opisanego w punkcie 2.3. niniejszego regulaminu.

2.5. O przynależność do Klubu Hodowców mogą się również ubiegać członkowie jednostek służb mundurowych, będący przewodnikami etatowymi psów służbowych, członkowie fundacji dogoterapeutycznych, będący przewodnikami psów terapeutycznych i przewodnicy psów serwisowych ? osób niepełnosprawnych, którym został przekazany pies serwisowy.

2.6. Hodowca obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

2.7. Hodowca obowiązany jest do dbania o dobry wizerunek marki Eminent.

2.8. Hodowca ma prawo być jednocześnie uczestnikiem Klubu Hodowców oraz Programu Lojalnościowego i Programu Partnerskiego.

3. Warunki Klubu Hodowców

3.1. Klub Hodowców obowiązuje przez czas nieokreślony.

3.2. Korzyści dla Hodowcy uczestniczącego w Klubie Hodowców:

3.2.1. Pakiety Startowe.

3.2.2. Niższe ceny Produktów w Sklepie Internetowym (niższe ceny zostają przypisane automatycznie do konta klienta Hodowcy w Sklepie Internetowym).

3.3. Pakiety Startowe przyznawane są czynnym członkom Klubu Hodowców, którzy byli już jego członkami w momencie narodzin szczeniąt, którzy w okresie poprzedzających trzech miesięcy kupowali karmę dla suk ciężarnych lub karmiących i szczeniąt o średniej wartości co najmniej 15 kg na miesiąc na każdą sukę w hodowli zgłoszoną w Związku.

3.3.1. W celu zachowania dobrostanu zwierząt hodowca zobowiązany jest do karmienia szczeniąt i suki hodowlanej przez cały okres ciąży karmą Eminent.

3.3.2. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą Pakiety Startowe dla jednego miotu w ciągu jednego roku.

3.3.3. Pakiet Startowy jest dostarczany Hodowcy bezpłatnie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia drogą mailową. Po otrzymaniu Pakietu Startowego Hodowca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi kopii karty miotu potwierdzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce lub inny właściwy związek w terminie do 10 tygodni po urodzeniu szczeniąt. Brak spełnienia tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości otrzymania przez Hodowcę kolejnych Pakietów Startowych.

3.3.4. Sprzedaż Pakietów Startowych dla szczeniąt skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu.

3.4. Hodowców nie obowiązuje darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 120 zł. Dla członków Klubu Hodowców dostawa jest darmowa przy zamówieniach o wadze 30 kg lub jej wielokrotności, tj. 60 kg, 90 kg itd.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Pakietów Startowych w przypadku rażącego braku proporcji między ilością zamawianych wyprawek a ilością zamawianej karmy.

3.6. Hodowca może dokonywać zamówień w sklepie tylko i wyłącznie z dostawą na adres hodowli lub właściciela hodowli zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi przynależność hodowli do Związku. Tym samym zamówienia z dostawą na adresy inne niż powyższe, w tym na adresy klientów hodowli, nie będą realizowane. Organizator zezwala natomiast Hodowcy na dalszą odsprzedaż karmy we własnym imieniu.

4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.

4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Klubie Hodowców skutkuje odmową uczestnictwa w nim.

4.3. Celem zbierania danych osobowych Hodowcę przez Administratora jest:

4.3.1. realizacja Klubu Hodowców;

4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Hodowcę jest konieczność realizacji umowy, której Hodowca jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Hodowcę.

4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym celu.

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@karma-eminent.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

5. Warunki rezygnacji z Klubu Hodowców

5.1. Hodowca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Klubie Hodowców poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje związane z Klubem Hodowców Hodowca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karma-eminent.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wieżowa 51, 62-006 Gruszczyn.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Prawem właściwym dla Klubu Hodowców jest prawo polskie i język polski.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Hodowcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Hodowca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Klubie Hodowców w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.